Trang tài khoản Decor TN

Đăng nhập vào trang tài khoản Decor TN của bạn và khai thác tối đa tất cả dịch vụ Decor TN đang cung cấp mà bạn sử dụng. Với Tài khoản trên trang web Decor TN, bạn có thể cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website này. Dễ dàng truy cập thông tin quan trọng nhất của mình ở bất kỳ nơi nào, và rất nhiều lợi ích khác. Khi bạn không đăng nhập, một số thông tin về hoạt động của bạn trên website được lưu trong một cookie hoặc công nghệ tương tự trên thiết bị của bạn để giúp website hoạt động hiệu quả hơn cho bạn.

Decor TN cam kết rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân. Của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào. Trừ trường hợp có liên quan trực tiếp đến quá trình giao nhận sản phẩm của khách hàng. Thông tin cá nhân của quý khách sẽ chỉ được sử dụng và lưu trữ trong nội bộ công ty. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách hàng bao gồm. Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính.